Pomieszczenie do wypoczynku w zakładzie pracy dla kobiet w ciąży i karmiących matek

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) jest przepisem szczególnym w stosunku do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zmianami).

Wychodząc naprzeciw kobietom w ciąży i mamom karmiącym dzieci, mając na uwadze ochronę ich zdrowia, ustawodawca w Załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia pt. Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno sanitarnych, w Rozdziale 6 pt. Pomieszczenia do wypoczynku nałożył na pracodawcę obowiązek urządzenia pomieszczenia do odpoczynku dla kobiet będących w ciąży i karmiących dzieci, przy spełnieniu przez zakład pracy określonych kryteriów.

I tak zgodnie z zapisami:

 § 38. 1. W zakładzie pracy zatrudniającym na jedną zmianę więcej niż dwadzieścia kobiet w jednym budynku należy urządzić pomieszczenie z miejscami do wypoczynku w pozycji leżącej dla kobiet w ciąży i karmiących matek, przyjmując jedno miejsce na każdych trzysta kobiet zatrudnionych na jednej zmianie, lecz nie mniej niż jedno miejsce.

2. Powierzchnia pomieszczenia, o którym mowa w ust. 1 nie może być mniejsza niż 8 m².

§ 39. W pomieszczeniach higieny osobistej kobiet oraz w pomieszczeniach, o których mowa w § 38, należy zapewnić przynajmniej dwukrotną wymianę powierza w ciągu godziny.

 I tyle. Przepisy, poza wymienionym w przytoczonym artykule miejscem przeznaczonym do leżenia, nie określają w jaki sposób miałoby zostać urządzone takie pomieszczenie. Nie ma też mowy w przepisach o wykorzystywaniu go do odciągania pokarmu.

Wydaje się, że dobrze by było, by pokój był przytulny, stał tam fotel, stolik, lodówka do przechowywania pokarmu kobiecego. Lodówka nie jest niezbędna, jeśli w pomieszczeniu socjalnym przeznaczonym dla pracowników zakładu pracy znajduje się ogólnodostępna lodówka. Mama karmiąca może w niej przechowywać swoje mleko w odpowiednich pojemnikach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.

Należy podkreślić, że ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek w kwestii urządzenia miejsca do odpoczynku. Kobieta nie musi z niego korzystać i pracodawca nie może jej zmusić do karmienia dziecka na terenie zakładu pracy. Kobieta może korzystać z przerwy na karmienie dziecka wychodząc np. wcześniej z pracy. Pomieszczenie takie jest jednak pożądane dla mam karmiących, które w ciągu dnia pracy mają potrzebę odciągnięcia swojego pokarmu czy po prostu odpoczynku.

Komentarz:

W związku z otrzymaną odpowiedzią na nasze pismo z Głównego Inspektoratu PIP (l.dz. GNP-316-4560-15-1/16) prezentujemy oficjalne wyjaśnienie PIP dotyczące pomieszczenia do odpoczynku znajdującego się na terenie zakładu pracy:

„Jak sama nazwa wskazuje pomieszczenie jest przeznaczone do wypoczynku w pozycji leżącej dla kobiet w ciąży i matek karmiących. Pracownica karmiąca dziecko piersią nie ma obowiązku korzystania z niego; może wnioskować o połączenie przysługujących jej na podstawie art. 187 k.p. przerw na karmienie i skrócić czas pracy.”

Fundatorka i Prezeska Fundacji “Mlekiem Mamy”, doula (Stowarzyszenie “Doula w Polsce”), Promotorka Karmienia Piersią Centrum Nauki o Laktacji (CNoL), doradczyni noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich (AND). Na co dzień – żona, mama, społeczniczka i lokalna aktywistka (Warszawa – Wesoła). Kontakt: fundacja@mlekiemmamy.org Telefon: 536 292 700

2 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *