mleko mamy w żłobku

Mleko matki w żłobku

Dziecko idzie do żłobka…

Wiele matek przygotowania do powrotu do pracy zaczyna od poszukiwania informacji jak odstawić dziecko od piersi. Jak pisałyśmy w artykule o powrocie do pracy, karmienie i praca nie wykluczają się. Można pracować i nadal karmić dziecko piersią.

Po powrocie do pracy matka karmiąca może skorzystać z przerw na karmienie piersią i zrealizować je rozpoczynając później dzień pracy, nakarmić dziecko lub odciągać pokarm w czasie służbowym, albo wrócić wcześniej do domu. Opcji jest kilka i można dostosować je do własnej sytuacji. Większość matek skraca sobie czas pracy wychodząc wcześniej, aby szybciej odebrać dziecko z placówki. Szczególnie matki tych dzieci, które odmawiają wypicia mleka nie bezpośrednio z piersi. Niektóre matki wykorzystują przerwę na terenie zakładu pracy odciągając w tym czasie pokarm.

Czasami matki oddają dzieci do żłobka lub klubu dziecięcego już w wieku niemowlęcym. Zastanawiają się co dziecko będzie tam jadło i czy osoba sprawująca opiekę poradzi sobie z jego karmieniem.

O ile nie ma problemu z dzieckiem, które je już produkty stałe w ilości zaspokajającej jego potrzeby, to można bardziej martwić się o niemowlęta i maluchy, dla których mleko mamy wciąż stanowi podstawę wyżywienia.

Wyżywienie w żłobku

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobek zapewnia wyżywienie dzieciom przebywającym w nim. Żłobki działają na podstawie statutu i kwestie wyżywienia (zasady opłat) są tam zazwyczaj opisane. Zgodnie z ustawą placówka musi zapewnić higieniczne spożywanie posiłków. Posiłki przygotowywane są na miejscu lub w ostatnich latach coraz częściej – dostarczane w ramach cateringu. Jadłospisy są ustalane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących schematów żywieniowych niemowląt i małych dzieci, a przynajmniej powinny.

Mleko mamy

Jeśli matka karmi piersią i jej mleko jest nadal ważnym składnikiem dziennego wyżywienia dziecka, ma prawo zanieść je do żłobka lub klubu dziecięcego. Nie tylko wówczas, gdy zgodzi się na to dyrektor placówki, nie w miarę możliwości organizacyjno – lokalowych placówki, ale bezwarunkowo. Dyrektor placówki nie może odmówić matce przyjęcia mleka kobiecego, bo zgodnie z przepisami ma taki obowiązek.

Matka odpowiada za ściągnięcie mleka i jego transport w odpowiednich warunkach, zapewniających bezpieczeństwo pokarmu kobiecego. Na niej spoczywa obowiązek dostarczenia porcji mleka na dany dzień. Pojemniki / butelki, w których przechowywane jest mleko powinny zostać opisane w sposób niebudzący wątpliwości i uniemożliwiający omyłkowe podanie mleka innemu dziecku. Należy opisać butelkę danymi umożliwiającymi identyfikację dziecka (imię, nazwisko dziecka, inne dane), datę ściągania mleka i ewentualnie ilość mililitrów oraz wskazać pory karmienia.

Personel placówki opiekuńczo – wychowawczej powinien natomiast zostać przeszkolony i znać zasady postępowania z mlekiem matki (przechowywanie, przygotowanie, podanie), zapewnić odpowiednie warunki do przechowywania (lodówka) i przygotowywania mleka (np. zapewnienie odpowiedniej temperatury: temperatura otoczenia, podgrzewacz) oraz stosować się do ogólnodostępnych wytycznych obowiązujących w tym zakresie.

Prawo a mleko matki w żłobku

Podstawa  prawna regulująca żywienie niemowląt i dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych to:

1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235).

Jak wynika  z art. 22 ust. 2 ustawy przebywającym w żłobku dzieciom zapewnia się  wyżywienie, za które opłatę ponoszą rodzice (art. 23). Lokal, w którym założony jest żłobek musi być przystosowany do higienicznego podawania żywności (art. 24 ust. 2).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. 2014 poz. 925).

Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia “W żłobku i klubie dziecięcym, do którego uczęszcza dziecko karmione mlekiem matki, zapewnia się właściwe warunki do jego przechowywania i podawania.”

Z zacytowanego przepisu jednoznacznie wynika, że jeśli do żłobka uczęszcza dziecko karmione mlekiem matki, to placówka ma obowiązek przyjąć ten pokarm i karmić nim dziecko. Jest to równoznaczne z tym, że pracownicy placówki muszą znać wytyczne dotyczące postępowania z mlekiem kobiecym i przygotowywania go do podania.

Jak długo karmić piersią?

Departament Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia, w ślad za międzynarodowymi organizacjami zdrowia, rekomenduje wyłączne karmienie piersią jako optymalny i wzorcowy sposób żywienia niemowląt do ukończenia 6 miesiąca życia oraz kontynuację karmienia piersią przy jednoczesnym podawaniu pokarmów uzupełniających nawet do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia i dłużej.

Zatem karmienie piersią półrocznego, rocznego, czy 2-3 letniego dziecka jest czymś zupełnie naturalnym. Nie można dać sobie wmówić, że jest inaczej. Jeśli maluch potrzebuje mleka mamy w czasie pobytu w żłobku – jak najbardziej matka ma prawo je przekazać, a placówka ma obowiązek podać je dziecku.

4 thoughts on “Mleko matki w żłobku”

  1. Witam. Mój Syn chodził do żłobka dotowanego przez miasto Zabrze odkąd skończył 14 miesięcy. Odmówiono mi podawania mu mojego mleka. Tłumaczyli się że muszą spełnić normy sanitarne a za to mleko nie wezmą odpowiedzialności. Chętnie skorzystam z Państwa pomocy w przyszłości żeby walczyć o taką możliwość.

    1. Stanowisko sanepidu w kwestii przechowywania mleka matki w żłobku nie jest jednoznaczne. Jednakże, jak napisałyśmy w artykule zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. 2014 poz. 925): “W żłobku i klubie dziecięcym, do którego uczęszcza dziecko karmione mlekiem matki, ZAPEWNIA SIĘ właściwe warunki do jego przechowywania i podawania.” Zatem z przepisu jasno wynika, że jeśli do żłobka uczęszcza dziecko karmione mlekiem matki, to placówka ma obowiązek przyjąć ten pokarm i karmić nim dziecko. Jest to równoznaczne z tym, że pracownicy placówki muszą znać wytyczne dotyczące postępowania z mlekiem kobiecym i przygotowywania go do podania. Ustawodawca nie zostawił tzw. furtki kierownikom placówek. Nie ma tam słowa „może zapewnić”, „o ile ma warunki”, itp. Użyto sformułowania „ZAPEWNIA SIĘ”. Ponadto na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawiła się w tym roku informacja, że „Placówka, do której uczęszcza dziecko karmione piersią, musi zapewnić właściwe warunki do przechowywania i podawania pokarmu.” W przepisach, które jasno określają warunki nie ma miejsca na dowolną interpretację prawa. Podajemy link do strony Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/zdrowie/karmienie-piersia

  2. Mam podobny problem, w żłobku otrzymałam informacje, że owszem podadzą mój pokarm ale muszę go odciągnąć na miejscu po kontrolą bo nie biorą odpowiedzialności za mleko które przyniosę co w tej kwestii mówią przepisy?

    1. Kierownictwo żłobka nie ma prawa żądać odciągania mleka w żłobku. Na jaką podstawę prawną powołuje się wychodząc ze swoim żądaniem? Żadne przepisy nie narzucają na matkę takiego obowiązku. Przy okazji zastanawia, czy żłobek posiada pomieszczenie, w którym matka mogłaby odciągnąć mleko, gdyby miała taką potrzebę?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *