• Mleko matki w żłobku

  Dziecko idzie do żłobka…

  Wiele matek przygotowania do powrotu do pracy zaczyna od poszukiwania informacji jak odstawić dziecko od piersi. Jak pisałyśmy w artykule o powrocie do pracy, karmienie i praca nie wykluczają się. Można pracować i nadal karmić dziecko piersią.

  Po powrocie do pracy matka karmiąca może skorzystać z przerw na karmienie piersią i zrealizować je rozpoczynając później dzień pracy, nakarmić dziecko lub odciągać pokarm w czasie służbowym, albo wrócić wcześniej do domu. Opcji jest kilka i można dostosować je do własnej sytuacji. Większość matek skraca sobie czas pracy wychodząc wcześniej, aby szybciej odebrać dziecko z placówki. Szczególnie matki tych dzieci, które odmawiają wypicia mleka nie bezpośrednio z piersi. Niektóre matki wykorzystują przerwę na terenie zakładu pracy odciągając w tym czasie pokarm.

  Czasami matki oddają dzieci do żłobka lub klubu dziecięcego już w wieku niemowlęcym. Zastanawiają się co dziecko będzie tam jadło i czy osoba sprawująca opiekę poradzi sobie z jego karmieniem.

  O ile nie ma problemu z dzieckiem, które je już produkty stałe w ilości zaspokajającej jego potrzeby, to można bardziej martwić się o niemowlęta i maluchy, dla których mleko mamy wciąż stanowi podstawę wyżywienia.

  Wyżywienie w żłobku

  Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobek zapewnia wyżywienie dzieciom przebywającym w nim. Żłobki działają na podstawie statutu i kwestie wyżywienia (zasady opłat) są tam zazwyczaj opisane. Zgodnie z ustawą placówka musi zapewnić higieniczne spożywanie posiłków. Posiłki przygotowywane są na miejscu lub w ostatnich latach coraz częściej – dostarczane w ramach cateringu. Jadłospisy są ustalane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących schematów żywieniowych niemowląt i małych dzieci, a przynajmniej powinny.

  Mleko mamy

  Jeśli matka karmi piersią i jej mleko jest nadal ważnym składnikiem dziennego wyżywienia dziecka, ma prawo zanieść je do żłobka lub klubu dziecięcego. Nie tylko wówczas, gdy zgodzi się na to dyrektor placówki, nie w miarę możliwości organizacyjno – lokalowych placówki, ale bezwarunkowo. Dyrektor placówki nie może odmówić matce przyjęcia mleka kobiecego, bo zgodnie z przepisami ma taki obowiązek.

  Matka odpowiada za ściągnięcie mleka i jego transport w odpowiednich warunkach, zapewniających bezpieczeństwo pokarmu kobiecego. Na niej spoczywa obowiązek dostarczenia porcji mleka na dany dzień. Pojemniki / butelki, w których przechowywane jest mleko powinny zostać opisane w sposób niebudzący wątpliwości i uniemożliwiający omyłkowe podanie mleka innemu dziecku. Należy opisać butelkę danymi umożliwiającymi identyfikację dziecka (imię, nazwisko dziecka, inne dane), datę ściągania mleka i ewentualnie ilość mililitrów oraz wskazać pory karmienia.

  Personel placówki opiekuńczo – wychowawczej powinien natomiast zostać przeszkolony i znać zasady postępowania z mlekiem matki (przechowywanie, przygotowanie, podanie), zapewnić odpowiednie warunki do przechowywania (lodówka) i przygotowywania mleka (np. zapewnienie odpowiedniej temperatury: temperatura otoczenia, podgrzewacz) oraz stosować się do ogólnodostępnych wytycznych obowiązujących w tym zakresie.

  Prawo a mleko matki w żłobku

  Podstawa  prawna regulująca żywienie niemowląt i dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych to:

  1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235).

  Jak wynika  z art. 22 ust. 2 ustawy przebywającym w żłobku dzieciom zapewnia się  wyżywienie, za które opłatę ponoszą rodzice (art. 23). Lokal, w którym założony jest żłobek musi być przystosowany do higienicznego podawania żywności (art. 24 ust. 2).

  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. 2014 poz. 925).

  Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia “W żłobku i klubie dziecięcym, do którego uczęszcza dziecko karmione mlekiem matki, zapewnia się właściwe warunki do jego przechowywania i podawania.”

  Z zacytowanego przepisu jednoznacznie wynika, że jeśli do żłobka uczęszcza dziecko karmione mlekiem matki, to placówka ma obowiązek przyjąć ten pokarm i karmić nim dziecko. Jest to równoznaczne z tym, że pracownicy placówki muszą znać wytyczne dotyczące postępowania z mlekiem kobiecym i przygotowywania go do podania.

  Jak długo karmić piersią?

  Departament Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia, w ślad za międzynarodowymi organizacjami zdrowia, rekomenduje wyłączne karmienie piersią jako optymalny i wzorcowy sposób żywienia niemowląt do ukończenia 6 miesiąca życia oraz kontynuację karmienia piersią przy jednoczesnym podawaniu pokarmów uzupełniających nawet do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia i dłużej.

  Zatem karmienie piersią półrocznego, rocznego, czy 2-3 letniego dziecka jest czymś zupełnie naturalnym. Nie można dać sobie wmówić, że jest inaczej. Jeśli maluch potrzebuje mleka mamy w czasie pobytu w żłobku – jak najbardziej matka ma prawo je przekazać, a placówka ma obowiązek podać je dziecku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com